Walne Zebranie

 

 

LUTW/ 27/Og/2019                                                                                  Limanowa, dnia 14.05.2019

 

                                                                                  Członkowie Stowarzyszenia

                                                                                  Limanowski Uniwersytet Trzeciego

                                                                                  Wieku

 

Z A P R O S Z E N I E

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Stowarzyszenia Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Zarząd Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek).

MIEJSCE: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Limanowej, ul. Józefa Marka 9

Godz.: 16.00 (I termin), 16.30 (II termin)

PORZĄDEK OBRAD:

1.       Otwarcie obrad - przywitanie zgromadzonych.

2.       Informacja dot. regulaminu obrad Walnego Zebrania

3.       Wybór przewodniczącego WZ, sekretarza WZ i komisji skrutacyjnej.

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018:

a)      przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania merytorycznego i finansowego,

c)       dyskusja i podjęcie uchwały.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2018.

6.       Przedstawienie  i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – podjęcie uchwały.

7.       Przyjęcie programu działania Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na rok  2019.

8.       Przeprowadzenie wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji.

9.   Przerwa, podczas której odbędzie się posiedzenie nowowybranych władz i ich ukonstytuowanie.

10.   Dyskusja – wolne wnioski.

11.   Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu w I terminie, zgodnie z § 26 pkt 7 statutu Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugi termin może być wyznaczony o 30 min. później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków uprawnionych.

                                                                                                                                             Za Zarząd

                                                                                                                             Prezes Stowarzyszenia LUTW

    Grażyna Jacak-Świerkosz

 

 

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny