Regulamin zarządu

REGULAMIN

ZARZĄDU LIMANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

1. Zarząd działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia i uchwał podejmowanych przez członków  na walnym zebraniu Stowarzyszenia.

2. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

3. Zebranie Zarządu zwoływane jest przez prezesa lub wiceprezesa a w szczególnych przypadkach przez członka Zarządu z podaniem uzasadnienia.

4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zarządu.

5. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia a kontrolę nad jego działalnością wykonuje Komisja Rewizyjna.

6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes a w jego zastępstwie wiceprezes lub członek Zarządu wskazany przez prezesa a w jego nieobecności przez wiceprezesa.

 

Rozdział II. Działalność Uniwersytetu.

1. Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do seniorów, którzy odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych i potrzebę dalszego rozwoju intelektualnego.

2. Program i metody pracy edukacyjnej nastawione są na aktywność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.

3. Zajęcia w LUTW będą planowane na rok kalendarzowy iodbywać się będą w wymiarze i terminach uzależnionych od posiadanych środków finansowych.

4. Rok edukacyjny LUTW trwał będzie od października do maja.

5. Roczne plany i programy nauczania na każdy rok akademicki opracowuje Zarząd LUTW , a  następnie przedkłada do zaopiniowania Radzie Programowo – Naukowej.

6. W skład Rady Programowo – Naukowej wchodzą przedstawiciele:

  • uczelni patronackiej
  • władz samorządowych miasta i powiatu,
  • osoby o uznanym autorytecie,
  • samorządu słuchaczy.

7.      Zajęcia w LUTW prowadzone będą w oparciu o roczne programy edukacyjne w następujących formach:

  • wykłady audytoryjne dla wszystkich słuchaczy,
  • wykłady specjalistyczne w sekcjach,
  • seminaria, warsztaty, lektoraty i inne formy zajęć grupowych.

 

Rozdział III.

Organizacja Sekcji Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1. W Limanowskim UTW mogą działać następujące sekcje :

•          popularno- naukowa obejmuje zagadnienia o Ziemi i Wszechświecie, o     najnowszych badaniach naukowych (planujemy wyjazdy edukacyjne do laboratoriów naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

•          kulturoznawczej obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami     działań twórczych z dziedziny literatury,religii, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp. Planujemy udział w imprezach kulturalnych w Limanowej oraz  wyjazdy do muzeów i galerii,  teatru, filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi  ludźmi świata kultury,

•          medycznej w tym profilaktyki zdrowia obejmuje  zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób,  problematyki geriatrycznej. Także  tematykę związaną z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent. Planujemy spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami.

•        geograficzno-przyrodniczej obejmuje zagadnienia  związane z warunkami geograficzno –przyrodniczymi i  etnograficznymi   Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem  naszego regionu .Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi.

•          społeczno-ekonomicznej obejmuje zagadnienia związane ze sprawami społecznymi i ekonomicznymi. Planujemy  pokazanie i wytłumaczenie  jak w bezpieczny sposób zadbać o swoją  przyszłość  oraz swoich najbliższych, jakgospodarować swoim budżetem domowym, pomnażać inwestycje, chronić dom lub mieszkanie. Skomplikowane mechanizmy społeczno-ekonomiczne zostaną przełożenie na życie codzienne. Szeroko rozumiana ekonomia związana z problemami społecznymi  towarzyszy nam na co dzień. Ubezpieczenia, rachunki, zakupy, konta bankowe i internetowa bankowość – to tylko niektóre ze spraw, które musimy załatwiać, aby móc funkcjonować we współczesnym świecie. Słuchacze dowiedzą się jak się w tym wszystkim nie pogubić i wybrać najlepsze dla siebie rozwiązania. Planujemy spotkania z ciekawymi ludźmi.

2. W każdej sekcji mogą być tworzone grupy seminaryjne według zainteresowań słuchaczy, z uwzględnieniem programu edukacyjnego.

3. Zajęcia w sekcjach organizuje opiekun sekcji  wybierany przez słuchaczy, który kontaktuje się z opiekunem z ramienia Zarządu.

 

Rozdział IV. Prawa i obowiązki słuchaczy.

1.      Prawa i obowiązki słuchacza Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku określają:

  • statut Stowarzyszenia
  • uchwały Walnego Zebrania Członków,
  • uchwały Zarządu Stowarzyszenia

2.      Słuchacze Limanowskiego UTW zorganizowani w ramach sekcji wybierają samorząd słuchaczy ,który ma prawo zgłaszania swoich wniosków organizacyjnych i programowych do opiekuna sekcji z ramienia Zarządu i  przedstawia sprawę na posiedzeniu Zarządu.

3.      W sprawach kontrowersyjnych, z zachowaniem procedury określonej w pkt 2 opiekun sekcji  kieruje sprawę do Prezesa Zarządu.

4.      Słuchacze są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz dbania o dobre imię Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Rozdział V.

Samorząd Słuchaczy Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

1.      W skład ZarząduSamorządu Słuchaczy Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wchodzą:

a/ starosta roku

b/wicestarosta roku

c/opiekunowie sekcji

d/po dwóch członków Zarządu sekcji

2.      Samorząd słuchaczy działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin opracowany zgodnie ze statutem Stowarzyszenia  i zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Starosta roku może występować w imieniu wszystkich słuchaczy z wnioskami programowymi i organizacyjnymi oraz w innych sprawach do Zarządu Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

 

1.      Status słuchacza Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie jest uprawnieniem w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.      Zarówno przyjęcie jak również skreślenie z listy słuchacza nie jest decyzją w rozumieniu prawa administracyjnego.

3.      Niniejszy regulamin Zarządu  Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 03.grudnia 2010roku i obowiązuje od dnia 04. grudnia 2010 roku.

 

 

Limanowa dnia 03.12.2010 rok.                         Podpisy członków Zarządu:

1.      ............................................................

2.      ………………………………………………………….

3.      ………………………………………………………..

4.      …………………………………………………………..

5.      …………………………………………………………..

6.      ……………………………………………………………..

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia