Statut stowarzyszenia

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA

LIMANOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Limanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Patronat nad Stowarzyszeniem sprawuje: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Limanowa.

 

§ 3

Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§ 7

1.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2.      Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 

 

 

 

§ 8

1.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd.

2.      Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

3.      Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

4.      Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

§ 9

Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

 

Rozdział II. Cele i sposoby działania.

 

§ 10

1.      Celem Stowarzyszenia jest:

1)      prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny, profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych i ekonomicznych, nauk technicznych, a także nauk o ziemi i wszechświecie,

2)      aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,

3)      prowadzenie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowania członków Stowarzyszenia,

4)      podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, 

5)      inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,

6)      upowszechnianie wiedzy o mieście Limanowa i powiecie limanowskim, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno- społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla Limanowej i powiatu limanowskiego.

 

2.      Wyżej wymienione cele Stowarzyszenie realizuje w zakresie:

1)      pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu,

2)      działalności charytatywnej,

3)      podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju   świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4)      ochrony i promocji zdrowia,

5)      działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

6)      promocji zatrudnienia i aktywacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7)      upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

8)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9)      nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

10)  kultury, sztuki, religii,

11)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

12)  ekologii,

13)  porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

14)  upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

15)  ratownictwa i ochrony ludności,

16)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

17)  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,

18)  promocji i organizacji wolontariatu,

19)  działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe promocji i informacji.

 

§ 11

1.      Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1)      prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej, organizacje wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,

2)      prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,

3)      przekazywane przez członków Stowarzyszenia nabytych doświadczeń życiowych i zawodowych młodzieży innym grupom społecznym potrzebującym wsparcia,

4)      ścisła współpraca z Akademią Górniczo  Hutniczą w Krakowie oraz innymi wyższymi uczelniami,

5)      współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, placówkami naukowo - badawczymi, instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami samorządowymi, organizacjami porządkowymi,

6)      prowadzenie działalności wydawniczej,

7)      prowadzenie działalności badawczej,

8)      prowadzenie działalności w zakresie porad obywatelskich,

9)      tworzenie grup samorządowych,

10)  występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

11)  inne działania realizujące cele statutowe.

 

2.      Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa a w szczególności na rzecz osób starszych.

3.      Statutowa działalność, o której mowa w ust. 1 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.

4.      Działalność określona w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8 może mieć charakter odpłatny.

5.      Decyzję  w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 1 w zw. z ust. 4  zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

6.      Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami nie może być przeznaczona do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

7.      Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

8.      Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 12

1.      Członkami Stowarzyszenia mogę być osoby fizyczne.

2.      Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.


§  13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

§ 14

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba obywatelstwa polskiego, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2.      Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub pomoc rzeczową. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

3.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne zebranie na wniosek Zarządu. 

 

§ 15

1.      Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba /fizyczna lub prawna/, która złożyła pisemną deklarację o przystąpieniu na członka i uchwałą Zarządu Stowarzyszenia została przyjęta na członka Stowarzyszenia. 

2.      Członkowie, założyciele Stowarzyszenia z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

3.      Od negatywnej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia na członka, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest w szczególności do:

1)      swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2)      popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

3)      aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,

4)      przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu, jak również uchwał władz Stowarzyszenia,

5)      regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1)      przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia,

2)      może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3)      uczestniczenia według własnego zainteresowania w wykładach i zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenia,

4)      posiadania legitymacji, odznaki Stowarzyszenia,

5)      zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach jego dotyczących,

6)      współdecydować o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.

 

§ 18

Członek wspierający:

1)      ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia,

2)      ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3)      postanowienia § 16 pkt 1 - 4 oraz § 17 pkt 2 - 6 stosuje się odpowiednio.

 

§19

Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, oraz uiszczania składek członkowskich.

 

§ 20

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, pod rygorem utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

§ 21

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1)      pisemną rezygnację członka złożoną do Zarządu,

2)      wykluczenia przez Zarząd z przyczyn:

a)      za działalność sprzeczną ze Statutem, regulaminami, uchwałami organów,

b)      za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres sześciu miesięcy,

c)      z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,

3)      śmierci członka,

4)      utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 

§ 22

1.      Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2.      Zarząd przesyłając uchwałę o wykluczeniu, winien wykluczonego pouczyć o przysługującym mu prawie.

3.      Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

 

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

1)      Walne Zebranie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 24

1.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.            

2.      Wybór do władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3.      Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 25

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 23 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Walne Zebranie Członków.

§ 26

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd jeden raz na rok w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

3.      Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy,

2)      na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.      Walne Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

5.      W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 2 i 3 nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia Zarządowi stosownego wniosku.

6.      Zarząd o Walnym Zebraniu powiadamia swych członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Zawiadomienie winno określać termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad Zebrania.

7.      W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który może być wyznaczony o 30 min. później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, o czym członkowie powinni być poinformowani w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu.

8.      Walne Zebranie obraduje według przyjętego regulaminu obrad.

9.      Obradami kieruje każdorazowo wybierane Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz

10.  Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.

 

 

§27

W walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni Goście.

 

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)      uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

2)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

3)      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

4)      udzielanie absolutorium byłemu Zarządowi,

5)      wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,

6)      rozpatrywanie odwołań  od uchwał Zarządu,

7)      uchwalanie statutu i wprowadzanie zmian w statucie.

8)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

9)      podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji,

10)  nadawanie,  pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

11)  podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania, obciążenia majątku Stowarzyszenia,

12)  podjęcie uchwały o zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej,

13)  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia /likwidacja Stowarzyszenia/ i przeznaczeniu do likwidacji pozostałego majątku Stowarzyszenia,

14)  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz.

 

§ 29

1.      Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków, obecnych na zebraniu.

2.      Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy nie obowiązuje.

3.      Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

Zarząd.

§ 30

1.      Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.      Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz sekretarza i od 1-5 innych członków Zarządu.

3.      Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na okres trwania kadencji zarządu.Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 

4.      Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5.      Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

 

§ 31

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1)      realizacja celów statutowych stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,

2)      określania szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,

3)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

4)      podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,

5)      prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków Stowarzyszenia,

6)      powoływanie Rady Programowo-Naukowej, komisji i zespołów oraz określenia ich zadań,

7)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,                                                                  

8)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

9)      powołanie sekretariatu Stowarzyszenia i zatrudnianie pracowników,

10)  uchwalanie regulaminów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

11)  podejmowanie decyzji w przedmiocie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego,

12)  podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznawania ulg oraz zwolnień od opłacania składek członkowskich .

 

Komisja Rewizyjna.

 

§ 32

1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. Komisja Rewizyjna konstytuuje się po wyborach na pierwszym swym posiedzeniu.

3.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1)      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1)      kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli,

3)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,

4)      opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,

5)      kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,

6)      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

7)      zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 26 ust. 2,

8)      wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

9)      przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

10)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.  

 

§ 34

1.      Mienie Stowarzyszenie stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej.

2.      Źródłami pozyskiwania mienia są w szczególności;

1)      składki członkowskie,

2)      środki finansowe pochodzące z programów pomocowych,                                                               

3)      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,

4)      dotacje, darowizny, zapisy i składki,

5)      dochody z działalności gospodarczej, w przypadku jej podjęcia,

6)      pozostałe przychody z działalności statutowej.                   

3.      Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).

4.      Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego (odpłatna i nieodpłatna) oraz działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym a w szczególności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

5.      Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

6.      Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

 

7.      Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

2)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4)      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 35

1.      Do reprezentowania Stowarzyszenia, a w szczególności do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes i inny członek zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.

3.      Walne Zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/ pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu.

4.      Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.

5.      Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 

 

 

 

Rozdział VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 

§ 36

1.      Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zebranie określa sposób jego likwidacji, osoby likwidatorów oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

 

   Helena Michałek                                                                     Anna Jasica

  Sekretarz Zebrania                                                                 Przewodniczący Zebrania  

 

 

Limanowa, dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

 

                                       

 

Patronat naukowy Patronat organizacyjny  
       

 

online slots malaysia